کــانیـــاو گـرافیــک


     کـانیـاو سامانه ای خدماتـی ، در زمینـه طراحی انـواع طرحهـای گرافیکی ، در فرمتهای PNG ، SWF ، GIF و JPG است

از آنجا که امروزه تبـلیغـات ، چه در دنیای مجازی و چه در دنیای حقیقی ، به اهرمی لاینفک در جهان تبدیل گشته است و جامعه ایرانـی نیز از این مقولـه مستثنا نیست ، وب سایت کانیاو به مانند چشمه ای جوشان در راستای هرچه هدفمندتر شدن مقوله تبلیغات ، افتخار دارد جهت برآورده سازی نیازهای گرافیکی کشور به فعالیت بپردازد.